Heb je onze nieuwe nieuwsbrief al gelezen?

Klik hier

De klachtenregeling van Erisietsmisgegaan.nl

U bent cliënt

U ontvangt zorg van een zorgverlener. Hiermee bedoelen we iemand die beroepsmatig zorg verleent, niet een mantelzorger.

Om wat voor reden dan ook voelt u zich niet goed of niet prettig behandeld. Dat kan zijn omdat u vindt dat de zorgverlener in de relatie met u geen respect toont. Hij of zij komt bijvoorbeeld de afspraken niet na. Maar het kan ook zijn dat er iets is misgegaan in de behandeling. U krijgt bijvoorbeeld niet de juiste medicijnen, waardoor uw gezondheid in gevaar komt. En alles daartussenin.

U bent zorgverlener

U levert beroepsmatig zorg.

Uw cliënt is ontevreden over de manier waarop u met hem of haar omgaat of communiceert. Of er is iets misgegaan in de behandeling waardoor zijn of haar gezondheid in gevaar komt.

U weet dat of voelt dat, maar u weet niet goed hoe hiermee om te gaan. U en uw cliënt hebben er belang bij dat dit zo snel mogelijk, en voor beiden zo prettig mogelijk, wordt opgelost. Dan hoeft het immers niet te escaleren tot een klacht of geschil.

Voor cliënt en zorgverlener

Wij helpen graag het probleem op te lossen.

In deze klachtenregeling wordt stap voor stap beschreven wat u als cliënt kunt doen, wat u als zorgaanbieder kunt doen en wat wij voor u kunnen doen om de onvrede weg te nemen (Fase 1) en, mocht dat niet lukken, cliënt en zorgverlener te begeleiden bij het zo snel en prettig mogelijk bereiken van een voor beiden aanvaardbare oplossing (Fase 2). Zodat er weer vertrouwen is en u met elkaar verder kunt. Mocht dat allemaal niet lukken, dan faciliteren wij een geschillencommissie.

Het gehele proces zoals dat in deze klachtenregeling wordt beschreven, tot en met de beslissing van de geschillencommissie, voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Elke zorgverlener die deze klachtenregeling hanteert is verplicht zich daaraan te houden en zijn cliënten hiervan in kennis te stellen. Doet hij dit niet, dan kan de cliënt daarover een geschil indienen bij de geschillencommissie.

Aangesloten zorgverleners

Bedrijfsnaam KvK nummer
Ilona lievense74481681
Erve Tankink08211844
Sagesse Zorg71169377
Praktijk Pst84804319
KhandanCares84927887
W.Koeman Zorg75157691
EVG ont-zorgt74450638
Handels zorg62256009
Remon Zorg75380579
Isecure70261660
De Zorgheuvel66386284
Elohay51978148
Savarina Plet64591549
Le Bonbon Franc - Leef Gezond Academie57366543
Caroline Timmer76729206
Angel all care73572756
Lotte Zwartele Lotte76789683
R.tay76798836
DAB Plus74358413
Suzanne Rikken Zorgt75549654
CoFysio81099622
Manuele praktijk Stouwie50251309
David van Eerd 76029573
+AZorg81333110
Oral Care For You75379384
Ema’s care84630221

“Onze klachtenregeling bestaat uit verschillende fasen”

Fase 1 – Er samen uit komen

1. De cliënt geeft aan wat hem dwars zit en wat hij wil bereiken. Daarbij maakt hij gebruik van de website van Erisietsmisgegaan.nl. Indien nodig wordt de vragenlijst schriftelijk aan de cliënt toegestuurd, met daarbij een telefoonnummer voor ondersteuning.

Toelichting
De vragen zijn zo opgesteld dat bij de beantwoording steeds duidelijker wordt wat er precies aan de hand is en hoe het probleem volgens u het beste kan worden opgelost. In de daarvoor bestemde tekstblokken kunt u eventueel zelf in uw eigen woorden uw verhaal toelichten. Afhankelijk van de antwoorden die u geeft, kunt u informatie en tips krijgen passend bij uw probleem en bij wat u wil bereiken.

2. Na beantwoording van de vragen heeft de cliënt de keuze om:

a.zelf verder te gaan met de informatie en tips die hij heeft gekregen;

b.een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder.

Dit laatste is niet mogelijk als:

1.de cliënt het probleem waar het over gaat al aan de rechter of een andere bevoegde instantie ter beslissing heeft voorgelegd;

2.de aard van het probleem met zich meebrengt dat de klacht niet bij de zorgaanbieder, maar bij een andere persoon of organisatie moet worden ingediend.

Toelichting
Ad a. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u besluit eerst zelf in gesprek te gaan met de zorgaanbieder om het probleem samen op te lossen. Als dat niet lukt, kunt u alsnog een klacht indienen.

Ad b. U kunt geen klacht tegen de zorgaanbieder indienen, als u hetzelfde probleem al aan de rechter of een andere instantie ter beslissing heeft voorgelegd. Dit kan bijvoorbeeld zijn een medisch tuchtcollege, of de gemeente of Nationale Ombudsman als het om zorg gaat die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Als u twijfelt of de instantie waar u het heeft ingediend onder deze uitsluiting valt, kunt u dit altijd vragen.

Ook is het mogelijk dat uw klacht niet kan worden behandeld omdat de zorgaanbieder niet degene is tot wie de klacht zich eigenlijk richt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u de zorg niet vergoed krijgt, terwijl u daar wel recht op meent te hebben. U moet zich dan wenden tot de instantie die uw zorg financiert: bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de gemeente.

Het is goed voor u om zo vroeg mogelijk in het proces te weten waar u aan toe bent.

Fase 2 – Klacht

3. Een klacht moet op een zodanig moment worden ingediend dat de gegrondheid ervan nog redelijkerwijs kan worden beoordeeld.

4. Als bij de zorg waar de klacht betrekking op heeft ook andere zorgaanbieders zijn betrokken, en de cliënt heeft laten weten dat hij ook over (een van) de andere betrokken zorgaanbieder(s) een klacht heeft ingediend, of als onduidelijk is op welke zorgaanbieder in dat geval de klacht is gericht, zal een functionaris van het Herstelteam in overleg treden met de klachtenfunctionaris(sen) van de andere zorgaanbieder(s) om te bekijken of en hoe tot een gezamenlijke behandeling van de klacht kan worden gekomen.

5. De cliënt kan bij het verwoorden van de klacht hulp krijgen van een functionaris van het Herstelteam. De functionarissen van het Herstelteam zijn getraind en ervaren in communicatie, coaching en advies en zijn op geen enkele manier verbonden aan de zorgverlener. Bij de selectie van functionarissen wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het beroepsprofiel van de klachtenfunctionaris zoals de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen in de Gezondheidszorg dat heeft opgesteld.

Toelichting
De meeste zorgaanbieders hanteren de term klachtenfunctionaris. Wij geven de voorkeur aan Herstelteam functionaris, omdat dat meer recht doet aan het uiteindelijke doel van de klachtenregeling, nl. herstel van vertrouwen en oplossing van het onderliggende probleem.

6. Als de cliënt zich kan vinden in de manier waarop de klacht is verwoord, wordt de klacht definitief gemaakt en naar de zorgaanbieder gezonden.

7. De zorgaanbieder reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken gemotiveerd op de klacht vanuit zijn of haar visie. Daarbij zal de zorgaanbieder in ieder geval ingaan op de door de cliënt voorgestelde oplossing of een andere oplossing voorstellen.

8. Als de cliënt en de zorgaanbieder het eens zijn over een oplossing van het probleem, worden de klacht, de reactie daarop van de zorgaanbieder en de door beiden aanvaarde oplossing in het persoonlijke digitale dossier opgeslagen en wordt het dossier gesloten. Als zich later nog eens een probleem tussen dezelfde cliënt en dezelfde zorgaanbieder voordoen, kan het dossier weer worden geopend.

9. Deze fase van het proces duurt niet langer dan zes weken vanaf het indienen van de klacht, tenzij:

a.de zorgaanbieder meer tijd nodig heeft om de klacht zorgvuldig te onderzoeken;

b.de functionaris van het Herstelteam van mening is dat over (een onderdeel van) de klacht een deskundig oordeel noodzakelijk is.

In beide gevallen ontvangt de cliënt bericht hierover vóór het verstrijken van de zes weken, met uitleg waarom verlenging nodig is. Het proces inclusief verlenging zal niet langer duren dan tien weken.

Toelichting
Soms is het niet mogelijk te bepalen wat een passende oplossing is, bijvoorbeeld als er sprake is van materiële schade. In een dergelijk geval zal een externe schade-expert om een deskundigenadvies kunnen worden gevraagd.

Fase 3 – Mediation

10. Als ook Fase 2 niet heeft geleid tot een voor cliënt en zorgaanbieder aanvaardbare oplossing, kan door elk van beiden een beroep worden gedaan op begeleiding door een van onze mediators.

Toelichting
De cliënt kan er ook voor kiezen deze stap over te slaan en direct het geschil indienen bij de geschillencommissie. Zie fase 4 hierna. Maar de ervaring leert dat de praktische aanpak van mediation u vaak snel leidt tot een oplossing die voor u en de zorgaanbieder prettig is, en goed aansluit bij uw behoeften.

11. Deze mediators zijn op geen enkele manier verbonden aan de zorgaanbieder, noch aan de cliënt. Zij kijken neutraal naar het probleem en begeleiden vanuit deze positie cliënt en zorgaanbieder bij het alsnog bereiken van een passende oplossing. De ervaren mediators zijn deskundig en hebben een opleiding tot mediator met succes afgerond.

12. De andere betrokkene wordt gevraagd om zich hierbij aan te sluiten.

13. Wil deze dat niet, dan kan er geen mediation plaatsvinden en wordt het dossier gesloten, tenzij de cliënt besluit de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Zie in dat geval punt 19 en verder.

14. Gaat de andere betrokkene wel akkoord met mediation, dan krijgt de mediator toegang tot het dossier.

15. De mediation vindt plaats via een online verbinding, tenzij een van de betrokkenen of de mediator een mondeling gesprek verlangt. Dit laatste kan telefonisch, via video conference of in persoon plaatsvinden, al naar gelang de wens van partijen of, als partijen het daarover niet eens zijn, op gezag van de mediator.

16. Als betrokkenen in persoon worden gehoord, bepaalt de mediator een neutrale locatie die voor beide betrokkenen goed bereikbaar is, zo dicht mogelijk bij de cliënt. De mediator houdt daarbij in het bijzonder rekening met eventuele beperkingen aan de kant van de cliënt.

17. De mediator bepaalt na overleg met de cliënt en de zorgaanbieder een datum en tijdstip waarop het gesprek zal plaatsvinden.

18. De mediator zal binnen drie weken na het (eerste) online of mondelinge gesprek de begeleiding afronden. Indien dit niet mogelijk is worden de betrokkenen hierover geïnformeerd. Zodra betrokkenen het eens zijn over een oplossing van het probleem, voegt de mediator de door beiden aanvaarde oplossing toe aan het dossier en wordt het dossier gesloten.

Fase 4 – Geschillencommissie

19. Als ook Fase 3 niet heeft geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, voegt de mediator de gemaakte afspraken in een verslag aan het dossier toe en stelt hij of zij de cliënt en de zorgaanbieder daarvan in kennis.

20. De cliënt kan het geschil in dat geval binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de bij ons aangesloten Geschillencommissie.

21.De geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl is erkend door het CIBG onder registratienummer CIBG / EGi 27349.2.

Reglement Klachtencommissie Jeugdwet

Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

commissie:
de Klachtencommissie Jeugdwet van Erisietsmisgegaan.nl

gecertificeerde instelling:
een gecertificeerde instelling als omschreven in de Jeugdwet

jeugdhulpverlener:
een natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent

jeugdhulpaanbieder:

1°. natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;

2°. solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college;

wederpartij:
de jeugdhulpverlener, de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling waartegen de klacht is gericht

Artikel 2 – Taak en samenstelling van de commissie

2.1. De commissie heeft tot taak klachten te beoordelen over gedragingen van:
– een jeugdhulpverlener;
– een (persoon werkzaam voor een) jeugdhulpaanbieder;
– een (persoon werkzaam voor een) gecertificeerde instelling;
jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.

2.2 De commissie bestaat uit een aantal onafhankelijke leden: één of meer voorzitters, één of meer leden die worden geacht het perspectief van de wederpartij te kunnen vertegenwoordigen, en één of meer leden die worden geacht het perspectief van klagers te kunnen vertegenwoordigen. Alle voorzitters en leden worden benoemd door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van Erisietsmisgegaan.

2.3 Elke klacht wordt behandeld door een oneven aantal leden: een voorzitter, tenminste één lid vanuit het perspectief van de wederpartij en tenminste één lid vanuit het perspectief van de klager. In het team dat de klacht behandelt zijn het klagersperspectief en het perspectief van de wederpartij evenredig vertegenwoordigd.

2.4 De commissie wordt bij de behandeling van een klacht bijgestaan door een secretaris.

2.5De leden en de secretaris zijn onafhankelijk van de partijen bij de klacht die zij behandelen.

2.6Geen van de leden heeft een rol gehad in een fase van het proces voorafgaand aan het indienen van de klacht.

Artikel 3 – Het voorleggen van een klacht

3.1 Een klacht als beschreven in artikel 2.1 kan aan de commissie worden voorgelegd
-door of namens:
a. de jeugdige;
b. de ouder;
c. de ouder zonder gezag;
d. de voogd;
e. degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over
de jeugdige uitoefent;
f. de pleegouder,
allen zoals omschreven in de Jeugdwet;
-door een nabestaande van de onder a t/m f genoemde personen, als die persoon is overleden.

3.2 De klacht moet schriftelijk of elektronisch in de Nederlandse taal worden voorgelegd en tenminste het volgende bevatten:
– datum
– naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de klager;
– naam en (mail)adres van de wederpartij;
– naam van de persoon op wiens gedraging de klacht betrekking heeft; – een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

3.3 De klager en de wederpartij kunnen zich bij het behandelen van de klacht laten bijstaan door een derde.

Artikel 4 – Bevoegdheid en ontvankelijkheid

4.1 Alvorens de klacht inhoudelijk te beoordelen bepaalt de commissie of zij bevoegd is de klacht te beoordelen en of de klager in zijn klacht ontvankelijk is.

4.2 De commissie is onbevoegd de klacht te beoordelen als de klacht een gedraging betreft van een (persoon werkzaam voor een) jeugdhulpaanbieder of van een (persoon werkzaam voor een) gecertificeerde instelling die niet is aangesloten bij Erisietsmisgegaan.

4.3 De commissie verklaart de klager in zijn klacht ambtshalve niet ontvankelijk
– als de klager niet valt onder een van de categorieën genoemd in artikel 3.1;
– als de klager de klacht al bij de rechter aanhangig heeft gemaakt of de rechter over
de inhoud van de klacht al een uitspraak heeft gedaan;
– als de klager naar het oordeel van de commissie geen redelijk belang heeft bij een uitspraak van de commissie.

4.4 De commissie heeft de mogelijkheid de klager in zijn klacht niet ontvankelijk te verklaren -als de klacht niet voldoet aan de vereisten in artikel 3.2;
-als de klacht is voorgelegd op een zodanig tijdstip dat de gegrondheid ervan redelijkerwijs niet meer kan worden beoordeeld.

Artikel 5 – De behandeling van de klacht

5.1De klager moet uitdrukkelijk verklaren ermee in te stemmen dat de wederpartij alle
naar diens oordeel relevante gegevens, inclusief behandelgegevens, aan de commissie verstrekt.

5.2De klager is aan de commissie geen klachtengeld verschuldigd. Alle door klager ter zake van de behandeling van de klacht gemaakte kosten komen voor diens eigen rekening, tenzij de commissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. Onder deze kosten zijn ook begrepen de kosten van inhuur van een deskundige op verzoek van de klager.

5.3Als de klager niet binnen vier weken na een verzoek daartoe aan het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.2 voldoet, wordt de klacht niet verder in behandeling genomen. De commissie kan op grond van gebleken omstandigheden deze termijn bekorten of verlengen.

5.4De jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling waartegen de klacht is gericht is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de met Erisietsmisgegaan overeengekomen behandelingskosten. Als niet aan een eerste verzoek tot betaling wordt voldaan, kan de commissie besluiten de klacht niet verder in behandeling te nemen. Alle door de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling ter zake van de behandeling van de klacht gemaakte kosten komen voor diens eigen rekening, tenzij de commissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. Onder deze kosten zijn ook begrepen de kosten van inhuur van een deskundige op verzoek van de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling.

5.5De commissie kan de behandeling van de klacht tussentijds beëindigen als zij van mening is dat het onderwerp van de klacht aan een onderzoek van een deskundige moet worden onderworpen en de klager zijn medewerking aan het onderzoek weigert.

5.6De commissie stelt de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling elektronisch in kennis van het in behandeling nemen van de klacht. De jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling krijgt gedurende vier weken de gelegenheid haar standpunt over de klacht aan de commissie kenbaar te maken. De commissie kan op grond van gebleken omstandigheden deze termijn bekorten of verlengen.

5.7De commissie stelt de klager elektronisch in kennis van het standpunt van de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling. De klager krijgt gedurende twee weken de gelegenheid hierop te reageren. De commissie kan op grond van gebleken omstandigheden deze termijn bekorten of verlengen.

5.8De commissie stelt de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling in kennis van de reactie van de klager.

5.9Als de commissie dit nodig vindt, of op verzoek van een of beide partijen, worden partijen opgeroepen om mondeling te worden gehoord. Het horen van partijen kan via video conference of in persoon, al naar gelang de wens van partijen of, als partijen het daarover niet eens zijn, op gezag van de commissie.

5.10Als partijen in persoon worden gehoord, bepaalt de commissie een neutrale locatie die voor beide partijen goed bereikbaar is.

5.11Partijen kunnen getuigen of deskundigen laten horen, tenzij een goede procesorde zich daartegen verzet. De namen en adressen moeten uiterlijk twee weken voor de zitting aan de commissie worden opgegeven. De commissie stelt de andere partij op de hoogte.

5.12De commissie kan zelf besluiten tot het inwinnen van informatie door het horen van getuigen of deskundigen.

5.13Beide partijen worden in kennis gesteld van de verklaringen van getuigen en deskundigen, als bedoeld in artikel 5.11 en 5.12.

Artikel 6 – Het oordeel van de commissie

6.1 De commissie oordeelt zo snel mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na indiening van
de klacht zoals beschreven in artikel 3.2.
Als deze termijn niet wordt gehaald, stelt de commissie de klager, degene over wie is geklaagd en, als dit niet dezelfde persoon is, de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling daarvan op de hoogte, met vermelding van de reden en
de nieuwe termijn waarbinnen de commissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen.

6.2De commissie beslist met meerderheid van stemmen. Het oordeel wordt ondertekend door de voorzitter.

6.3In haar oordeel spreekt de commissie zich uit over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van klager en het geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn van de klacht. Het oordeel bevat in ieder geval een onderbouwing, de namen van de leden van de commissie, de namen en woon- c.q. vestigingsplaats van de partijen en een dagtekening. Het oordeel kan daarnaast een of meer aanbevelingen bevatten.

6.4De voorzitter van de commissie kan uit eigen beweging of op een binnen twee weken na de verzenddatum van het oordeel door een partij schriftelijk gedaan verzoek een kennelijke rekenfout of schrijffout in het oordeel herstellen, dan wel – als de NAW gegevens of dagtekening bedoeld in artikel 6.3 onjuist zijn vermeld – deze verbeteren.

6.5Het oordeel wordt elektronisch of schriftelijk bekend gemaakt aan de klager, degene over wie is geklaagd en, als dit niet dezelfde persoon is, de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling.

Artikel 7 – Maatregelen

7.1De jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling delen de
klager en de commissie binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de commissie schriftelijk of elektronisch mee of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Als deze termijn niet wordt gehaald, doen de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en aan de commissie, onder vermelding van de termijn waarbinnen de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling zijn standpunt aan hen kenbaar zal maken.

Artikel 8 – Klacht gericht op ernstige situatie met structureel karakter

8.1Als een klacht zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter, stelt de
commissie de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling daarvan in kennis. Als de commissie niet is gebleken dat de jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling ter zake maatregelen heeft getroffen, meldt de commissie deze klacht aan de op grond van de Jeugdwet met het toezicht belaste ambtenaren. Onder een klacht over een ernstige situatie wordt verstaan een klacht over een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde hulp.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1De leden van de commissie en de aan de commissie verbonden secretaris zijn tot
geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens betreffende de partijen, die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over onze klachtenregeling, geschillencommissie of dienstverlening?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.